INFORMACIÓ D'INICI DE CURS PER ALUMNES
D'ESO I BATXILLERAT
*DNI/NIE/passaport alumne/a:
**Data naixement alumne/a
*DNI/NIE/passaport pare, mare o tutor legal:


* DNI, NIE o passaport amb lletres (exemples: 08596587K , Y8764093G, 489652367)
** Data naixement amb el format dd/mm/aaaa (exemple: 05/09/2005 )