D´acord amb les Resolucions del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes a les Illes Balears per al curs 2019-202:

En els enllaços següents de cada departament didàctic, teniu, entre d´altres aspectes:

 

1.- Les modificacions que s´han fet pel que respecta als continguts a desenvolupar durant el tercer trimestre.

2.- Els criteris de qualificació de l´avaluació ordinària (juny) i de l´extraordinària (setembre).

3.- El procediment per recuperar matèries pendents d´altres cursos.

 

Aspectes a tenir en compte:

 a) La nota mínima tant de l´avaluació ordinària com de l´extraordinària es basarà en els continguts desenvolupats durant la 1a i 2a avaluacions. Els criteris de cada departament didàctic per obtenir aquesta nota mínima és el que està explicat en els enllaços següents).

b) Els continguts desenvolupats durant el periode de suspensió de les activitat lectives només permetran augmentar la nota mínima indicada anteriorment, tant a l´avaluació ordinària com en l´extraordinària i en totes les assignatures, fins a 2 punts (0´2 punts per a cada punt obtingut en el conjunt de les feines realitzades), és a dir, una qualificació de 10 en aquestes feines augmentarà la nota mínima en 2 punts, una qualificació de 9 en 1´8 punts, i així successivament.

 

 Exemple:

 Si d´acord amb el criteri establert per un departament didàctic a l´avalució ordinària has obtingut una qualificació de 4´5, i en les feines corresponents al periode de suspensió de les activitats lectives has obtingut un 8 (que seria 1´6 punts) , la qualificació definitiva a l´avaluació ordinària seria:

 4´5 + 1´6 = 6´1

 

LLENGUA CASTELLANA

LLENGUA CATALANA

LLENGÜES CLÀSSIQUES

ORIENTACIÓ

MATEMÀTIQUES

BIOLOGIA I GEOLOGIA

FÍSICA I QUÍMICA

ECONOMIA

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

RELIGIÓ

FILOSOFIA

DIBUIX

INFORMÀTICA

LLENGÜES ESTRANGERES

MÚSICA

TECNOLOGIA

EDUCACIÓ FÍSICA